De Europese transportsector biedt op dit ogenblik werk aan ruim 10 miljoen mensen.

Tegelijk vormt het transport een sociale sector die zich snel ontwikkelt, verandert en ten volle de invloed ondergaat van onder meer automatisering, elektrificatie en vergroening. Dat heeft voor gevolg dat het niet evident is om in de verschillende domeinen geschikt en gekwalificeerd personeel te vinden.

Er bestaat dus ook een dringende behoefte aan verandering in de scholing en de inhoud van de opleidingen, in de curricula, tools en methodieken en aan levenslange bijscholing voor de professionals in alle domeinen van de transportsector.

SKILLFUL stelt zich tot doel om de vaardigheden en competenties te identificeren die het toekomstige personeel van de transportsector nodig zal hebben en daarnaast ook de opleidingsmethoden en -instrumenten om hun die bij te brengen.

SKILLFUL heeft de volgende doelstellingen:

  1.  Kritisch evalueren van de bestaande, aanstaande en benodigde kennis en vaardigheden van de medewerkers van alle niveaus binnen de transportsector;
  2. Structureren van de kernspecificaties en componenten van de opleidingen en trainingen om optimaal die competenties bij te brengen;
  3. Identificeren en voorstellen van nieuwe rollen en functies in de keten van opleiding en training om tot competentieontwikkeling op Europees niveau te komen en tot een duurzaam gebruik ervan.

Dit door de EU gefinancierde project (onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020) wordt gecoördineerd door 21 partnerinstellingen over heel Europa. Onder hen is ook Vias institute betrokken bij tal van projectactiviteiten, in het bijzonder diegene die zich bezighouden met nieuwe jobskills en competentieontwikkeling. Vias institute nam dan ook de leiding op van Werkpakket 4 ‘Definiëren van bedrijfsscenario’s voor het verstrekken van de vereiste competenties, profielen en training’.