U kan zich wenden tot het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek wanneer u een mogelijke vermindering van uw functionele vaardigheden hebt.  Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.

Het multidisciplinair team van het CARA zal uw rijgeschiktheid nagaan en u documenten afleveren waarmee u desgevallend een (nieuw) rijbewijs kunt krijgen. Er wordt beslist of u aanpassingen aan uw voertuig nodig heeft en/of het opleggen van beperkingen op het gebruik van uw rijbewijs noodzakelijk is om u veilig in het verkeer te kunnen begeven.

U of uw arts dient steeds zelf het initiatief te nemen om u aan te melden bij het CARA. Alvorens wij u een afspraak kunnen voorstellen, dient u ons een ingevulde medische vragenlijst te bezorgen. Deze
kan u telefonisch op het nummer 02/244 15 52, via mail of op onze website verkrijgen.

UPDATE 05/06/2019

Vias institute beoordeelt de rijgeschiktheid van mensen met een medische aandoening of een andere functionele stoornis, waardoor veilige deelname aan het verkeer in het gedrang zou kunnen komen. Het hanteert hiervoor de wettelijk bepaalde procedures zoals vermeld in het Koninklijk Besluit 23 maart 1998, en de medisch medische criteria zoals vermeld in de bijlage 6 van dat Koninklijk Besluit. In meerdere artikels van dat Koninklijk Besluit wordt er verwezen naar een gespecialiseerde instelling waarnaar verwezen moet worden in bepaalde gevallen. Het Ministerieel Besluit van 27 maart 1998 duidt het CARA, afdeling van het Vias institute, aan als deze instelling.

Het CARA beoordeelt de rijgeschiktheid, en levert daarna de officiële rijgeschiktheidsattesten af. Deze rijgeschiktheidsattesten dient u aan te bieden aan de Dienst Rijbewijzen op de gemeente of stad waar u woont. Deze attesten worden door elke gemeentelijke of stedelijke dienst aanvaard, zowel in Vlaanderen, Brussel, of Wallonië.

Sinds kort is er ook een andere dienst actief die de rijgeschiktheid beoordeelt. Het is een dienst van de vzw AWSR. Ook deze dienst kan rijgeschiktheidsattesten afleveren. Hun activiteit beperkt zich vooralsnog tot Wallonië. De activiteit van deze vzw heeft geen consequenties voor de dienstverlening, noch bevoegdheid van Vias institute. Met andere woorden, Vias institute, departement CARA is en blijft bevoegd voor het aanbieden van rijgeschiktheidsevaluaties aan alle inwoners in België, zowel in Vlaanderen, Brussel, als Wallonië. Ook de afgeleverde attesten zijn en blijven geldig, zowel in Vlaanderen, Brussel, als Wallonië.

Praktisch

Het CARA is telefonisch bereikbaar op het nummer 02/244.15.52  van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 17u00 en via mail: cara@vias.be

Mocht onze dienstverlening niet zijn verlopen volgens uw verwachtingen, kan u via deze weg ons in kennis stellen van uw klacht